Sejm w dniu 22 października 2020 r. uchwalił zmiany

w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk 683)

Zostały wprowadzone liczne modyfikacje, najważniejsze z nich to:

 • wprowadzono do ustawy przepis - art. 46 b pkt 13, który umożliwi nałożenie określonych obowiązków na osoby zdrowe:

   "nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu."

  Niestosowanie się do wskazanego przepisu będzie traktowane jako wykroczenie i karane grzywną - do 1000 zł.

  Mandaty za brak maseczki będą mogły wystawiać następujące służby: policja, straż miejsca, straż ochrony kolei.
  Dlatego nieskuteczne będzie już powoływanie się na wcześniejszy obowiązek zawarty w rozporządzeniu - noszenia maseczki tylko przez osoby chore i podejrzane o chorobę;

 • brak maseczki w sklepie może być podstawą do odmowy sprzedaży produktów;

 •  personel medyczny walczący z COVID-19 został wyłączony z odpowiedzialności karnej, jeżeli dopuścił się się czynu zabronionego, chyba że był on wynikiem rażącego niezachowania ostrożności;

 • podwyższono wynagrodzenie personelu medycznego walczącego z koronawirusem o 200 % (poprzednio było to 150 %);

 • wprowadzono możliwość oddelegowania o walki z pandemią młodych lekarzy odbywających staż podyplomowy, bez prawa wykonywania zawodu;

 • wydłużono okres realizacji recept do 150 dni od dnia wystawienia na leki, które są obecnie niedostępne.