UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

Jaką cześć wynagrodzenie zajmie syndyk? Ile czasu syndyk może zajmować wynagrodzenie? Na jakich zasadach odbywa się zajęcie wynagrodzenia za pracę przez syndyka po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?


Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez Sąd, majątek osoby upadłej, staje się masą upadłości, z której mogą zaspokoić swoje roszczenia wierzyciele. Od tej zasady istnieją wyjątki wskazane w art. 63 ustawy prawo upadłościowe. Jeden z nich dotyczy wynagrodzenia.

Jak długo syndyk może zajmować pensję?

Syndyk potrąca wynagrodzenie od dnia ogłoszenia upadłości przez Sąd, do prawomocnego ustanowienie planu spłaty. Jeżeli upadły wywiązuje się z planu spłaty, wówczas nie ma ryzyka, że syndyk lub komornik zajmie ponownie wynagrodzenie. 

Jakiej części wynagrodzenia syndyk nie może zająć ?

Wysokość potrąceń została ustalona w art. 87 i 87(1) Kodeksu Pracy. Syndyk może zatem zająć:

  • w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych — do 3/5 wynagrodzenia;
  • w przypadku egzekucji  innych  należności  lub  potrącania zaliczek  pieniężnych  —  do 1/2 wynagrodzenia.

Łącznie, w razie egzekucji alimentów oraz innych należności, potrącenia nie mogą być wyższe niż 3/5  pensji. Wolna od zajęcia jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jeżeli upadły pracuje w niepełnym wymiarze, kwota ta ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu.

Dodatkowo, w przypadku upadłego, na którego utrzymaniu nie pozostają inne osoby, nie będzie podlegać zajęciu, poza wynagrodzeniem za pracę w części wskazanej powyżej (wyłączonej spod zajęcia)  - część dochodu, która łącznie z wynagrodzeniem za pracę w części niepodlegającej zajęciu odpowiadać będzie kwocie 1051,50 zł (tj. kwocie stanowiącej 150% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

W przypadku osoby, na której utrzymaniu pozostają inne osoby, zajęciu nie będzie podlegać także część dochodu , która łącznie z dochodami wyłączonymi z masy upadłości, odpowiada iloczynowi liczby osób pozostających na utrzymaniu upadłego, w tym upadłego, i 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  W praktyce, na dzień sporządzenia niniejszego wpisu jest to iloczyn liczby 792,00 zł.

Zajęcie przez syndyka wynagrodzenia z innych tytułów

Co do zasady, wskazane limity i ograniczenia potrąceń dotyczą także wszelkich świadczeń powtarzających się, które stanowią jedyne źródło dochodu osoby fizycznej. Zazwyczaj odnosi się to do umów zlecenia. Ważne jest, żeby wynagrodzenie za świadczenie konkretnych usług było regularne i powtarzające się, ponieważ jednorazowe zlecenia, podlegają zajęciu w całości.

Przy emeryturach i rentach do masy upadłościowej wchodzi jedynie 25% świadczenia. Istnieje też kwota wolna od zajęcia, która co roku jest waloryzowana.

 

Powiązane artykuły:

CZYM JEST UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ?

WZÓR WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

PLAN SPŁATY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - CZYM JEST I JAK DŁUGO TRWA?


Powiązane artykuły:
TYLKO JEDEN WIERZYCIEL A UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ? CZY MOŻNA OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ JEŻELI POSIADA SIĘ TYLKO JEDNEGO WIERZYCIELA ?

PLAN SPŁATY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ - CZYM JEST I JAK DŁUGO TRWA ?

WZÓR WNIOSKU O OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

JAK UNIKNĄĆ ZAJĘCIA SAMOCHODU PRZEZ SYNDYKA ?

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszych usług prosimy skorzystać z formularza kontaktowego. Gwarantujemy udzielenie bezpłatnej oraz kompleksowej porady prawnej i ocenimy Państwa szanse na pełne umorzenie długów.